人教版初二上册语文期末测试题

时间:12-08 编辑:佚名 手机版

【www.chuwe.cn - 出文网】

 人教版初二上册语文期末测试题(无答案)

 一、语言积累与运用(26分)

 1、把下面一句格言抄在方格里,并做到全卷书写工整、美观,就可得分。(2分)

 自信是成功的第一要诀。——爱默生

 2、根据要求默写。(8分)

 (1)其间千二百里,__________________,不以疾也。

 (2)山随平野尽,_________________________。

 (3)__________________,老木苍波无限悲。

 (4)夜阑卧听风吹雨,_______________________。

 (5)__________________,水中藻、荇交横,盖竹柏影也。

 (6)__________________,家书抵万金。

 (7)王维的《使至塞上》中作者描写了边塞看到的奇特壮丽的风光,被称为千古壮观的名句是: , 。

 3.下列加点字注音正确的一组是( )(2分)

 A、蹒跚(pán) 愧怍(zuò ) 吊唁(yàn) 罄竹难书(qìnɡ)

 B、嶙峋(xún) 两栖(xī) 老妪(yù ) 风雪载途(zài)

 C、荒谬(miù) 仄歪(zè) 阻遏(yè) 毛骨悚然(sǒnɡ)

 D、尴尬(ɡān) 潮汐(xī) 伧俗(chānɡ) 在劫难逃(jié)

 4、下列名组中没有错别字的一组是( )(2分)

 A、鞠躬 遗骸 锐不可挡 张皇失措

 B、狼藉 烦躁 荡然无存 消声匿迹

 C、轩榭 藩篱 惟妙惟肖 因地制宜

 D、归咎 喷嚏 铸剑为犁 穿流不息

 5、下列句子中加粗的成语运用正确的是( )(2分)

 A、同学们经常向老师请教,这种锐不可当的精神值得提倡。

 B、王小明同学心直口快,对有缺点的同学总是一针见血地指出来。

 C、运动会上,他借的一身衣服很不合身,简直是天衣无缝。

 D、他这样做自以为很稳妥,其实是巧妙绝伦,稍不注意就会出现错误。

 6、下列句子没有语病的一项 ( )(2分)

 A、通过收看专题片,使我们认识到人类要与动物和谐相处。

 B、2003年10月16日,我们靠自己力量完成了我国首次载人航天飞行,这是中国人永远值得纪念和骄傲的日子。

 C、我们要确保安全生产,防止万无一失。

 D、近段时期以来,小王电脑水平有了明显的增强。

 7、下面语段的空白处,应依次填入的一组句子是 ( )(2分)

 不是所有的笑容都表达喜悦,____;不是所有的喝彩都表达赞颂,____;不是所有的顺从都表达虔敬,____;不是所有的顺利都表达成功,____。

 ①就像不是所有的反对都表达憎恶 ②就像不是所有的眼泪都表达悲痛

 ③就像不是所有的沉默都表达否定 ④就像不是所有的挫折都表达不幸

 A、②③①④ B、①③②④ C、③②①④ D、④③①②

 8、把下列句子组成语意连贯的一段话。(在横线上写出正确语序的序号)(2分)

 ①经度的差异是影响物候的第二个因素。②如大连纬度在北京以南约1°,但是在大连,连翘和榆叶梅的盛开都比北京要迟一个星期。③凡是近海的地方,比同纬度的内陆,冬天温和,春天反而寒冷。④所以沿海地区的春天的来临比内陆要迟若干天。⑤又如济南苹果开花在四月中或谷雨节,烟台要到立夏。⑥两地纬度相差无几,因为烟台靠海,春天便来得迟了。

 9、下面图示的是日食现象,请用简洁的语言说明什么是日食。(2分)

 10、名著阅读。(2分)

 “我却并没有他们那么高兴。开船以后,水路中的风景,盒子里的点心,以及到了东关的五猖会的热闹,对于我似乎都没有多大的意思。”这段文字的作者是 ,他的唯一的一部散文集是《 》。

 二、古诗文阅读(14分)

 (一)诗歌赏析。(4分)

 浣溪沙 苏轼

 游蕲水清泉寺,寺临兰溪,溪水西流。

 山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。谁道人生无再少?门前流水尚能西!休将白发唱黄鸡。

 11、请从这首词中找出能表现季节和一天具体时间的词语。(2分)

 ______________________________________________________________

 12、这首词表现了作者怎样的人生态度?(2分)

 ______________________________________________________________

 (二) 阅读下面文言文,完成第7-11题。(10分)

 【甲】水陆草木之花,可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来,世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。

 予谓菊,花之隐逸者也;牡丹,花之富贵者也;莲,花之君子者也。噫!菊之爱,陶后鲜有闻。莲之爱,同予者何人?牡丹之爱。宜乎众矣。

 【乙】宋人或得玉,献诸子罕①。子罕弗受。献玉者曰:以示玉人②,玉人以为宝也,故敢献之。子罕曰:我以不贪为宝,尔以玉为宝。若以与我,皆丧宝也。不若人有其宝。

 [注]①子罕:人名,春秋时官员。 ②玉人:琢玉的工匠。

 13、解释下列句中加点的词语。(4分)

 ① 濯清涟而不妖 ( ) ② 宋人或得玉,献诸子罕 ( )

 14、先用/标出下列句子的诵读节奏,然后说说该句的意思。

 可 远 观 而 不 可 亵 玩 焉。(2分)

 意思: 。

 15、甲文中赞美莲花高洁、质朴的名句是 ,乙文中揭示子罕和献宝人不同生活态度的句子是 。(2分)

 16、甲、乙两文主题相近,反映周敦颐和子罕共同的生活态度: 。但两文写法不同,甲文运用 来体现作者的为人准则,乙文通过对话描写来刻画人物性格。(2分)

 三、现代文阅读(20分)

 (一)、阅读下段文字,完成17~21小题(共5道小题,每小题2分)

 万里长江第一塔

 在古城安庆,有一座巍然屹立的迎江寺振风塔。它是长江沿岸的罕见的古代建筑,被誉为“万里长江第一塔”。

 这座著名的振风塔,从明代穆宗隆庆二年(1568年)开始兴建,隆庆四年(1570年)建成,迄今已有400年多年的历史。塔高82.74米,八角八层,为砖石结构的楼阁式建筑。据史志记载,主持建筑的是安庆知府王鹅泉(江西泰和人),图纸是北京白云观老道人张文彩依据白云观天宁塔的结构加以改造而设计绘制的。振风塔脚踏浩浩长江,头顶蓝天白云,庄重挺拔,气宇非凡。

 古塔如同一个直立的圆锥体,塔身浑厚坚固,由块石构成。从底座向上各层,周宽和高度均相递减小,皆有腰檐平座和二跳斗拱。古塔拔地而起,重檐上仰,嵌空玲珑,设计精巧。塔的每层八个飞檐的翘角上部悬有一个金黄色的铜铃,风吹叮当悦耳,令人心旷神怡!底层建有光彩夺目八角飞檐木制回廊。由此入塔的小门,沿光滑而陡峭的石阶168级盘旋而上。每层塔门多变幻,游人往往迷失出入。塔内用古砖垒砌空心八方形厅室,无塔心柱,有精致的砖雕花门、斗拱,迥异多变。塔外有两尺高的白石雕栏环卫,供游人凭临眺望。登塔,可纵览大江风光,俯瞰安庆全景。观赏之余,陶然欲醉,给人以超拔升腾之感。塔身内外有彩色砖雕佛像六百余尊,古称万佛塔。还有碑刻五十余块和多幅浮雕图案,刻画精致,古朴典雅。塔的第6层有一根单人难以合抱的圆形刹杆直通第7层和塔顶,塔顶是八方体“须弥座”,上接半圆体“履钵”,和五个铁球“相轮”与葫芦“宝瓶”串在一起构成的塔刹,耸入云际,极为壮观。振风塔结构奇特,建筑工艺独树一帜。它既吸收了历史佛塔的优点,又融会了中国古代建筑的特色,有浓厚的东方建筑风格,是华夏儿女智慧和艺术才华的结晶。每逢晴空月夜,宝塔的倒影映置江中,虚实交辉,景色瑰丽非凡,宛如一幅优美的水墨画。它深受游人赞赏,被誉为“塔影横江”,是安庆八景之一。

 400多年来,振风塔不知经历了多少狂风暴雨和雷霆地震,至今仍完好无损,巍然挺立在江岸。它作为长江航道上的一个重要灯塔,给夜航的船舶指明了航向。

 现在,振风塔是安徽省重点保护文物。它在十年内乱中遭受摧残,如今已修葺一新,以雄伟壮丽的风貌,吸引着南来北往的游客,享有“过了安庆不看塔”的美誉。

 17、本文的说明对象是__________ ________,特点是________________ (2分)

 18、第三段可以分为二层,请在原文上用“||”分开。第一层是按_________顺序具体介绍振风塔的建筑结构的。 第二层的层意是_______________ ___(2分)

 19、文中“塔身内外有彩色砖雕佛像六百余尊,古称万佛塔。”这句话中的“余”字是否可以去掉?为什么? (2分)

 20、文章运用了哪些说明方法?请举一例,说明其作用。(2分)

 21、文中哪句话扣住了振风塔是“万里长江第一塔”? (2分)

 (二)阅读下段文字,完成22~25小题(10分)

 母 亲 的 鞋 架

 夜深了,下了整整一天的秋雨还在淅淅沥沥地敲打着楼外的玻璃窗,发出滴滴答答的响声,母亲从我的记忆深处蹑手蹑脚地走出她的小房……

 随着职务的提升,不仅工作忙碌,应酬也多了起来,我回家再无规律。妻子渐渐习惯了,我每每回家太晚,她抱怨几句便不再理睬我。一次深夜回家,看到母亲在她的房门口,显然是在等我。我带着责备地说她:“娘,不用惦记我。您这么大年纪了,该多休息。”母亲结巴着说:“娘知道,娘担心你……”

 那以后,再没有看到母亲等在房门口。

 母亲只有我这么一个儿子,因为父亲早亡,我结婚后,母亲便跟着我和妻子同住。只有小学文化的母亲,牵挂着我爱着我,却最大限度地给我飞翔的自由。

 这一天,夜里回到家门口时,屋里传来了清脆的钟声---是大厅墙上老式挂钟报时的声音。抬手看看表,12点。“她们应该都睡了吧。”我想着,轻手轻脚地开门关门,脱鞋进房间……第二天吃早饭时,母亲突然对我说:“你昨天晚上怎么回来那么晚?都12点了吧?这样不好……”我一下愣住了,不知道母亲怎么会这么清楚。我边往母亲的碗里夹菜,一边敷衍着:“娘,我知道了。”以后,每次我回家晚了,第二天母亲总会大概地说出我回家的时间,但不再多说什么。我知道---母亲是在提醒我别回家太晚,提醒我不能对家过于疏淡。而我心头的疑问也越来越大:我每次晚归,母亲是怎么知道的呢?

 母亲在她43岁那年,因为一场意外,双眼失明,此后便一直生活在无光的世界。那晚,我又是临近12点才回到家中。因为酒喝的太多,我没有回房间睡觉,悄悄地去了阳台,想吹吹风,清醒一下。站了一会,大厅又传来报时的钟声,十二下,清脆而有节奏感,我开始踱回房间。刚到门口,我呆住了,在月光下,母亲正俯身在鞋架前,摸索着鞋架上的一双双鞋---她拿起一双放到鼻子前闻一闻,然后放回去,再拿起另一双……直到闻到我的鞋后,才放好鞋,直起身,转回她的房间。原来,母亲每天都是等待我的回来,为了不影响我和妻子,她总是凭借鞋架上有没有我的鞋来判断我是否回到家中,总是数着挂钟的钟声来确定时间。而她判断我的鞋子的方法竟然是依靠鼻子闻。我的泪水悄然滑出眼眶。我已经习惯以事业忙碌为借口疏淡了对母亲的关心,但母亲却像从前一样时刻牵挂着我。一万个儿子的心能不能抵得上一位母亲的心呢?那以后,我努力拒绝一些应酬,总是尽量早回家。因为我知道,家中有母亲在牵挂着我。母亲是63岁时病逝的,她去世后,我依然保持着早回家的习惯。我总感觉,那清朗的月光是母亲留下的目光,每夜都在凝视着我。

 又是深夜,下了整整一天的秋雨还在淅淅沥沥地敲打着楼外的玻璃窗,发出滴滴答答的响声。母亲从我的记忆深处蹑手蹑脚地走出她的小房,走到鞋架前,弯下腰来……

 22、“我呆住了,在月光下,母亲正俯身在鞋架前,摸索着鞋架上的一双双鞋---她拿起一双放到鼻子前闻一闻,然后放回去,再拿起另一双……直到闻到我的鞋后,才放好鞋,直起身,转回她的房间。”

 ⑴请你从描写方法和内容上赏析上段语句。(2分)

 ⑵此时此刻,“我”感慨万分。发挥合理想象,写出“我”当时的心理活动。(2分)

 23、分析文章开头、结尾语段的作用。(2分)

 24、文中母亲只说了二句话:①“娘知道,娘担心你……”;②“你昨天晚上怎么回来那么晚?都12点了吧?这样不好……”。上述两句话有何特点,请加以品味。(2分)

 25、你在学习生活中,一定感受过母亲无言的关爱,请用一段文字描述出来。(2分)

 四、作文(40分)

 26、世上谁没有追求?谁没有向往?谁没有渴望得到的事物?也许有人渴望得到理解、爱护、肯定、温暖……也许有人渴望得到一本好书、一台电脑、一张邮票、一个足球……也许渴望得到……把它写出来吧。请以“渴望得到 ”为题写一篇文章。

 要求:除诗歌外文体不限,不少于600字。文中不得出现班级、老师和本人的真实名字。

 

【更多相关内容】

1、八年级语文第二单元测试题及答案

2、八上语文第一单元综合试题

3、初中八年级语文竞赛试卷附答案

4、八年级语文上册期末病句复习题

5、人教版八年级语文下册第五单元测试卷

6、2018年八年级语文上册综合性学习小专题我们的互联网时代同步练习(含答案)

7、八年级语文第三单元质量检测试卷附答案

8、苏教版八年级语文第二学期学情调查试题(柳州市第22中学附答案)

9、2018年八年级语文上册12唐诗五首同步练习(新人教版附答案)

10、北师大版初二语文下册期中试卷

1 2

版权声明:以上文章中选用的图片文字均来源于网络或用户投稿,如果有侵权请立即联系:271714539@qq.com,我们立即删除。